ارسال سفارشات

زمان ارسال سفارش

سفارشات پستی ثبت شده تا ساعت 12 ظهر روزهای کاری، همان روز تحویل پست میگردد. سفارش بعد از این ساعت در روز کاری بعد ارسال خواهد شد.

سفارشات با درخواست پیک در صورتی که آدرس ارسال در محدوده اصلی شهر تهران باشد و تا قبل از ساعت 12 ظهر روزهای کاری ثبت شوند، همان روز ارسال می گردد و سفارشات ثبت شده بعد از ساعت 12 در روز کاری بعد ارسال خواهد شد.


هزینه ارسال

ارسال با پست با مبلغ  "بیست هزار تومان" انجام میگردد، هزینه ارسال برای سفارش بالاتر از پانصد هزار تومان رایگان است.

سرویس پیک برای مشتریان محدوده اصلی و داخلی شهر تهران با مبلغ "پنجاه هزار تومان" انجام میشود. خریدهای بالای دو میلیون تومان از هزینه ارسال معاف هستند. 

توجه: سرویس پیک برای سفارشات خارج از محدوده پس از هماهنگی بابت هزینه اضافه پیک ارسال خواهد گردید.