ارسال سفارشات

زمان ارسال سفارش

سفارشات پستی ثبت شده تا ساعت 12 ظهر روزهای کاری، همان روز تحویل پست میگردد. سفارش بعد از این ساعت در روز کاری بعد ارسال خواهد شد.

سفارشات با درخواست پیک در صورتی که آدرس خریدار در محدوده مرکزی و اصلی شهر تهران باشد و تا قبل از ساعت 12 ظهر روزهای کاری ثبت شوند، همان روز ارسال می گردد و سفارشات ثبت شده بعد از ساعت 12 در روز کاری بعد ارسال خواهد شد.


هزینه ارسال

ارسال با پست با مبلغ  "چهل هزار تومان" انجام میگردد، هزینه ارسال برای سفارش بالاتر از ششصد هزار تومان رایگان است.

سرویس پیک برای مشتریان محدوده اصلی و مرکزی شهر تهران با مبلغ "صد و بیست و پنج هزار تومان" انجام میشود. خریدهای بالای چهار میلیون تومان از هزینه ارسال معاف هستند.

*** توجه *** : سرویس پیک برای سفارشات خارج از محدوده مرکزی تهران پس از هماهنگی بابت هزینه اضافه، ارسال خواهد گردید.